×

Tôi đánh giá dự án XaaS ứng dụng phần mềm như một dịch vụ (SaaS), nền tảng như một dịch vụ (PaaS) và hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) sẽ đem lại nhiêu lợi thế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam dễ dàng ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số

Nguyễn Đức Tâm

Chuyên gia lưu trữ & quản lý dữ liệu